05 Oct 2020

Blog

De nieuwe franchisewet: Wat verandert er nu precies?

Onlangs hebben zowel de Eerste als de Tweede Kamer ingestemd met de komst van de nieuwe franchisewet. Deze zal per 1 januari 2021 ingaan. Maar wat verandert er nu precies? En wat zijn de gevolgen voor jou als franchisenemer?

In de kern blijft de franchise ongewijzigd; het is een vorm van intensieve, commerciële samenwerking tussen twee zelfstandige marktpartijen, namelijk de franchisenemer en de franchisegever. Alleen door de komst van de nieuwe wet moet er een gezondere machtsbalans komen en meer bescherming voor de franchisenemer bieden. Staatssecretaris Mona Keijzer: “De machtsbalans tussen franchisegever en franchisenemer moet evenwichtig zijn. Daartoe is actie nodig om de positie van de franchisenemer te versterken en deze bedrijfsvorm voor ondernemers aantrekkelijk te houden.”

Wet legt nadruk op vier onderdelen

De nieuwe franchisewet legt de nadruk op vier onderdelen die cruciaal zijn voor de evenwichtige franchiseverhoudingen:

 • De pre-contractuele uitwisseling van informatie;
 • Zorgplicht tijdens de samenwerking;
 • De beëindiging van de franchisesamenwerking;
 • Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

Hieronder staan wij bij elk van deze vier onderdelen kortstondig stil en zullen jou voorzien van een korte toelichting.

1. Pre-contractuele uitwisseling van informatie

De nieuwe Franchisewet schrijft voor wat voor informatie franchisegevers minimaal moeten delen met potentiële franchisenemers. De uitwisseling van de noodzakelijke informatie moet tijdig (minimaal vier weken voordat de franchiseovereenkomst getekend wordt) worden verstrekt. Gedurende deze vier weken (de zogenaamde stand-still periode) mag er geen sprake zijn van wijzigingen of aanvullende voorwaarden. Tot slot mag de franchisegever de franchisenemer in diezelfde periode niet laten tekenen of vragen om een investering (entreegeld).

Het is namelijk de bedoeling dat zowel de franchisegever als de (potentiële) franchisenemer in staat moeten zijn om een juiste inschatting te maken van de risico’s die het tekenen van de franchiseovereenkomst met zich meebrengt. Zijn beide partijen bereid om de risico’s te aanvaarden?

De franchisegever moet bijvoorbeeld het definitieve concept van de franchiseovereenkomst (inclusief alle bijlagen) aan de franchisenemer geven. Daarmee krijgt de franchisenemer de gelegenheid om de overeenkomst te beoordelen, eventueel door een derde partij. Naast algemene informatie verplicht de Wet franchise de franchisegever ook om de noodzakelijke financiële informatie te delen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een overzicht (inclusief toelichting) van alle te betalen vergoedingen en andere financiële bijdragen, informatie over de financiële gezondheid van de franchisegever en een overzicht van de investeringen die van de beoogde franchisenemer verlangd worden. Wat echter niet verplicht is, is het verstrekken van een omzetprognose door de franchisegever. Dit is van wezenlijk belang, omdat een prognose ontzettend belangrijk kan zijn. Wil je hier meer over weten? Lees dan onze blog over de toegevoegde waarde van een begroting.

2. Zorgplicht tijdens de samenwerking

Het voorgaande ging over de fase voordat de daadwerkelijke samenwerking wordt aangegaan. De franchiseovereenkomst is nog niet ondertekend. Maar wat als de overeenkomst is getekend? Hoe ziet de zorgplicht er dan uit na 1 januari 2021?

Een tussentijdse wijziging in de samenwerking komt erg vaak voor. Denk hier bijvoorbeeld aan:

 • Wijziging in de franchiseovereenkomst;
 • Strategische veranderingen bij de franchisegever;
 • Wijzigingen in de exploitatie;
 • Aanpassingen in het investeringsbedrag.

Een belangrijke verandering in de franchisebranche zal de bepaling zijn ten aanzien van wijzigingen zoals die hierboven zijn gesteld. Er moet in de overeenkomst namelijk een concreet drempelbedrag opgenomen worden. Stel dat er een aanpassing moet plaatsvinden in het investeringsbedrag  en de extra investering leidt voor de franchisenemer tot een overschrijding van dat drempelbedrag. Dan is instemming nodig van een meerderheid van de franchisenemers, of van de franchisenemers waarop de wijzigingen van toepassing zijn.

Het komt regelmatig voor dat de franchisenemer vraagt om ondersteuning gedurende de samenwerking. Met de komst van de nieuwe wet is de franchisegever verplicht om de bijstand en commerciële en technische ondersteuning te geven die de franchisenemer redelijkerwijs nodig heeft om de franchiseformule te kunnen exploiteren. De reikwijdte van deze verplichting  is afhankelijk van de type van de franchiseformule. Is er sprake van een zogenaamde hard franchise, dan mag er meer bijstand worden verwacht. Bij soft franchise is dit minder het geval.

3. De beëindiging van de franchiseovereenkomst

Ook indien de franchiseovereenkomst wordt beëindigd, moeten er vanaf 1 januari 2021 bepaalde zaken worden vastgelegd. Zo moet er een regeling worden opgenomen ten aanzien van de goodwill. Daarnaast zal men moeten aangeven hoe men omgaat met een eventuele concurrentiebeding.

Nu is het vaak zo dat in de franchiseovereenkomst vrij weinig wordt vastgelegd omtrent de goodwill na beëindiging van de samenwerking. De nieuwe wet franchise moet dit voorkomen en verplicht een duidelijke omschrijving over hoe men hiermee om dient te gaan. Welke rekenmethodiek moet worden gehanteerd? Wie gaat de waarde bepalen? Dat kan bijvoorbeeld een onafhankelijke partij zijn. En hoe ziet de verdeelsleutel eruit? Hoeveel van de goodwill gaat uiteindelijk naar de franchisenemer en welk deel behoudt de franchisegever?

De vrijheid omtrent de concurrentiebeding is op dit moment groot. Een looptijd van meerdere jaren en een landelijke dekking komen nog regelmatig voor. De nieuwe franchisewet zorgt voor een aanzienlijke inperking op deze vrijheid. Het beding is alleen geldig als er sprake is van concurrerende activiteiten en moet onmisbaar zijn om de door de franchisegever overgedragen knowhow te beschermen. Daarnaast mag de looptijd nog maar maximaal 1 jaar bedragen en is deze alleen geldig als het schriftelijk is vastgelegd. Verder moet de geografische reikwijdte beperkt zijn tot het gebied waar de franchisenemer actief is geweest.

4. Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers

De nieuwe franchisewet moet leiden tot een duurzame samenwerking waarin beide partijen de vruchten van plukken. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een goed overlegstructuur onmisbaar. Vaak gebeurt dit al tussen de franchisegever en haar franchisenemers. Wat echter nieuw is, is dat nu ook in de wet is vastgelegd. Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht om één keer per jaar een overleg te laten plaatsvinden. Wat zijn bijvoorbeeld de voorgenomen wijzigingen in de franchiseformule? Op welke manier geeft de franchisegever ondersteuning?

Tot slot

De wet Franchise gaat per 1 januari 2021 in. Franchiseovereenkomsten die na deze datum worden gesloten moeten dus voldoen aan de nieuwe wetgeving. Voor de bestaande overeenkomsten geldt dat de bepalingen over goodwill, concurrentiebeding en het instemmingsrecht van de franchisenemer op 1 januari 2023 van toepassing zullen zijn.

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact met ons op!

Meer weten? Vraag het Silvy!

Accountant
 • Accountancy
 • Belastingadvies
 • Financieel advies
Afspraak maken met Silvy

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!