Nieuws

Regels vakantiedagen

Vanwege de coronacrisis nemen veel werknemers minder vrije dagen op. Een belangrijke reden is omdat er weinig vrijetijdsbesteding mogelijk is. Of omdat werknemers graag wachten totdat een vakantie naar het buitenland weer tot de mogelijkheden behoort. Voor werkgevers reden tot zorg. Hoe om te gaan met een overload aan vakantiedagen? Simpelweg werknemers verplichten tot het opmaken van hun verlofdagen behoort niet tot de mogelijkheden. Maar wat dan wel? In dit artikel leggen we de regels omtrent de vakantiedagen graag aan je uit.

Mag je als werkgever jouw werknemers verplichten om vrije dagen op te gaan nemen?

Nee, de verplichting om vrije dagen op te gaan nemen bestaat niet. Werknemers mogen zelf bepalen wanneer en hoeveel vakantiedagen ze opnemen. Als werkgever mag je het opnemen van verlofdagen alleen weigeren als daar een gewichtige reden voor is. Hierbij moet je vooral denken aan een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering of indien er sprake is van een collectieve vakantie. Als werkgever dien je dit binnen twee weken schriftelijk kenbaar te maken richting de werknemer. Doe je dat niet binnen twee weken, dan wordt de verlofaanvraag automatisch goedgekeurd.

Welke tactiek kun je het beste hanteren?

Je kunt het beste met elkaar in overleg gaan. Vooral in deze tijd is het verstandig om mee te denken met elkaar en kijken wat de beste opties kunnen zijn. Dat geldt voor zowel de werkgever als de werknemer. In specifieke gevallen kun je ook kijken naar de mogelijkheden van een calamiteitenverlof en een zorgverlof.

Welke soorten vakantiedagen bestaan er?

Je hebt in Nederland twee soorten vakantiedagen: wettelijk en bovenwettelijk. Wettelijke vakantiedagen worden vastgesteld door middel van het aantal contracturen dat iemand per week werkt te vermenigvuldigen met 4. Bij een contract van 40 uur per week heeft een werknemer recht op 160 wettelijke vakantie-uren, wat vaak neerkomt op 20 vakantiedagen. Daarnaast kan een werknemer op basis van een cao of een individueel arbeidsovereenkomst (secundaire arbeidsvoorwaarden) recht hebben op extra vakantiedagen; de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen.

Wat zijn de regels omtrent ATV / ADV dagen?

In de wet zijn hier geen afspraken over gemaakt. Deze zijn dan ook vaak opgenomen in een cao of een individueel arbeidsovereenkomst. Net zoals bij vakantiedagen bepaalt de werknemer wanneer hij zijn adv /  atv-dagen opneemt. Op dit soort dagen zijn de wettelijke vervaltermijn en verjaringstermijn niet van toepassing. Meestal is het niet mogelijk dat een werknemer deze dagen meeneemt naar een volgend jaar. Dit hoort opgenomen te zijn in de arbeidsovereenkomst of cao.

Hoe lang zijn vakantiedagen geldig?

Wettelijke vakantiedagen mogen meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar en zijn in dat jaar nog maximaal zes maanden geldig. Let op! In de arbeidsovereenkomst of cao kan staan dat de wettelijke vakantiedagen langer geldig zijn dan 6 maanden.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een ruimere vervaltermijn dan bij wettelijke vakantiedagen. Deze vakantiedagen vervallen namelijk pas na 5 jaar.

Vervallen vakantiedagen na uiterste termijn automatisch?

Om werknemers zoveel mogelijk te stimuleren vakantie te nemen, vervallen de wettelijke vakantiedagen in beginsel zes maanden na afloop van het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een termijn van 5 jaren. Belangrijk hierin is de vervaltermijnen acceptabel zijn indien de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gekregen van zijn werkgever om vakantie op te nemen. Daarnaast geldt er een informatieplicht voor de werkgever om zijn werknemers erop te wijzen dat zijn vakantierechten binnenkort vervallen. Hierop rust ook een bewijsplicht!

Vakantiedagen laten uitbetalen; wat zijn de regels?

Het uitbetalen van vakantiedagen in geld behoort in sommige gevallen tot de mogelijkheden. In geval van ontslag of einde dienstverband moeten alle vakantiedagen worden uitbetaald. Deze verplichting geldt echter niet voor ADV / ATV-dagen. Vaak is dit geregeld in de cao of het arbeidscontract. Is er sprake van een nieuw dienstverband? Dan kunnen de wettelijke vakantiedagen worden meegenomen. Het meenemen van bovenwettelijke vakantiedagen hangt af van de nieuwe werkgever.

Indien er geen sprake is van ontslag of einde dienstverband, bestaat er een duidelijk verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen mogen in dit geval niet in geld worden uitgekeerd. Bij bovenwettelijke vakantiedagen is het uitbetalen van vakantiedagen wel toegestaan. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat deze mogelijkheid is vastgelegd in de cao of het contract van de werknemer.

Een werknemer wordt ziek tijdens de vakantie. Wat nu?

Is de vakantie voor deze werknemer vastgesteld? En wordt de werknemer gedurende zijn vakantie ziek? Dan mag de werkgever geen wettelijke vakantiedagen afschrijven op de dagen waarop de werknemer tijdens zijn vakantie ziek is. De werkgever mag alleen bovenwettelijke vakantiedagen afschrijven indien de werknemer hier eerst (mondeling) mee instemt. Of wanneer dat in de cao of arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Let op: de werknemer dient zich gewoon ziek te melden tijdens de vakantie. Kan de werknemer ondanks zijn ziekte wel van zijn vakantie genieten? Dan gaan deze dagen gewoon van zijn vakantiedagen af.

Tijdens re-integratie op vakantie; wat zijn de regels?

Wat zijn nu de regels omtrent de vakantiedagen bij een re-integrerende werknemer? Een zieke werknemer mag gewoon op vakantie. Er dient wel vooraf overleg plaats te hebben gevonden met de werkgever en de bedrijfsarts. Er dienen ook duidelijke afspraken gemaakt te worden omtrent het afschrijven van vakantiedagen. Een werkgever mag zonder toestemming geen vakantiedagen inhouden bij een zieke werknemer. Dat mag wel indien dit in de cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat.  

Gaat een zieke werknemer akkoord met het afschrijven van vakantiedagen? Dan kan hij gewoon op vakantie en is hij ook vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen. Maar wat als de werknemer in dit geval geen akkoord geeft voor het afschrijven van vakantiedagen? Dan mag de werkgever de vakantieaanvraag weigeren.

Conclusie

Iedereen heeft vrije dagen nodig om zich (weer) op te kunnen laden. Een burn-out ligt anders op de loer. Hoewel veel regels omtrent de vakantiedagen in de wet is vastgelegd, is overleg tussen werkgever en werknemer ontzettend belangrijk. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat niet alleen werkgevers met dit onderwerp worstelen. Dit geldt ook voor werknemers. De kunst is om er samen uit te komen. Heb je vragen omtrent de regels van de vakantiedagen? Neem dan contact met ons op.

Meer weten? Vraag het Corien!

HR- en Salarisspecialist
  • Salarisadministratie
  • Personeelsadministratie
  • Arbeids- juridische ondersteuning
Afspraak maken met Corien

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!