03 Jul 2020

Nieuws

Update coronamaatregelen

Introductie

Op dinsdag 30 juni is het loket geopend voor het aanvragen van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB Covid 19 (kortweg TVL). Daarnaast is het vanaf maandag 6 juli mogelijk om aanspraak te maken op de verlenging van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (hierna NOW 2.0). Voor ons reden om een update te geven omtrent beide coronamaatregelen.

Liever het artikel in pdf? Klik dan hier.

Update coronamaatregelen: NOW regeling 2.0

Het Kabinet heeft besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met vier maanden te gaan verlengen. In eerdere edities van onze nieuwsbrief hebben wij reeds aangegeven dat er enkele nieuwe voorwaarden gaan gelden. Het doel van de NOW blijft hetzelfde, namelijk voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Je kunt op grond van de NOW een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van jouw loonkosten.

Gevolgen voor jou

Aanvragen voor de NOW 2.0 staan open voor zowel werkgevers die al een aanvraag voor het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep doen op de NOW. Je kunt de NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 aanvragen. Dit betreft de loonkosten over de periode juni tot en met september, als je tenminste 20% omzetverlies verwacht. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Je ontvangt hierover een voorschot van 80%.

Omzetdaling en loonsom

In de NOW spelen twee begrippen een cruciale rol: de omzet en de loonsom.

Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de NOW is. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst jouw totale omzet uit 2019 door drie gedeeld. De omzetdaling wordt voor de NOW 2.0 vastgesteld over een 4-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heb je ook al NOW 1.0 aangevraagd, dan dient de omzetperiode aan te sluiten op de periode die je hebt gekozen bij de NOW 1.0. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat overige subsidies die je in het kader van de coronacrisis ontvangt als omzet meetellen. De NOW zelf wordt niet gezien als omzet.

Bestaat jouw bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen? Dan wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW 2.0 is maart 2020.

Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. Ook jouw werkgeverslasten worden bij de NOW 2.0 voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Voorschot en definitieve vaststelling

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van die loonsom over maart 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom - zoals gebruikt bij het voorschot - vergeleken met de loonsom van de 4-maandsperiode juni 2020 tot en met september 2020. Die loonsom kan lager zijn dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loon hebben ontvangen. De subsidie wordt dan lager vastgesteld en het voorschot gedeeltelijk teruggevorderd.

Anders dan in de NOW 1.0 is in NOW 2.0 geen aparte regeling opgenomen voor seizoensbedrijven of andere werkgevers met een hogere loonsom in de meetperiode dan in de referentieperiode, zoals nieuw gestarte bedrijven en bedrijven die door overname zijn gegroeid.

Gevolgen bij ontslag van werknemers

Als je in het subsidietijdvak bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt voor één of meerdere werknemers, wordt de subsidie bij de vaststelling voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de maximaal te vergoeden loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd in de referentiemaand, vermeerderd met de opslag van 40%, over drie maanden.

Bij grotere ontslagaanvragen wordt het totale subsidiebedrag met 5% verminderd als je in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag (WMCO) doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een WMCO-werkgebied ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. De extra korting wordt niet toegepast als je een akkoord over de ontslagaanvraag heb bereikt met de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers). Is dat niet gelukt dan wordt de subsidie alsnog niet met 5% verminderd als deze partijen gezamenlijk een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie hebben verzocht om te beoordelen of het voorgestelde aantal ontslagen noodzakelijk is en je dit verzoek op het moment van aanvragen van de vaststelling van de subsidie niet hebt ingetrokken.

Geen dividend en bonus

Een bedrijf of concern mag bij een beroep op de NOW 2.0 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020 als een subsidie van € 125.000 of meer, of een voorschot van

€ 100.000 of meer wordt ontvangen. Dit moet je bij aanvang verklaren. Dergelijke handelingen mogen niet worden verricht over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Het gaat dus niet om dividend, bonussen en aandelen over 2019. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond.

Accountantsverklaring

Bij de aanvraag van de definitieve vaststelling dien je een accountantsverklaring te overleggen. Dit hoeft niet bij een voorschot van minder dan € 100.000 maar weer wel als de totale subsidie op het niveau van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groep wordt vastgesteld op € 125.000,- of meer.

Derdenverklaring

Als je een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000,- ontvangt, moet je een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie. De Belastingdienst vraagt een dergelijke derdenverklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden. Rikst Accountants kan jou voorzien van een derdenverklaring. Neem daarvoor contact met ons op.

Scholing

Voor de NOW 2.0 geldt voor jou een inspanningsverplichting om je werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Je kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

 Aanvraag en betaling

De aanvraag voor de NOW 2.0 kunt je indienen vanaf 6 juli a.s. tot en met 31 augustus 2020. Dit doe je met een formulier dat het UWV via www.uwv.nl beschikbaar stelt. Daarbij vermeld je de procentuele verwachte omzetdaling, het loonheffingennummer en de aaneengesloten 4-maandsperiode waarover je de omzetdaling verwacht. En ook het rekeningnummer waarop je betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in twee termijnen.

Binnen 24 weken na 15 november 2020 moet je de vaststelling van de definitieve subsidie aanvragen. Eindigt de door jou gekozen omzetperiode met de maand november? Dan vraag je de vaststelling aan binnen 24 weken na afloop van de omzetperiode. Is er een accountantsverklaring vereist, dan is deze termijn 38 weken. Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Meer informatie?

Heb je meer informatie nodig of hulp bij de aanvraag? Wij helpen je graag verder bij de aanvraag voor de NOW 2.0. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en indien vereist zorgen voor een accountantsverklaring.

Update coronamaatregelen: Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB Covid-19

Nadat eerder al de tegemoetkoming aan ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) in het pakket noodmaatregelen was opgenomen, is daar nu de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB Covid-19 (kortweg TVL). Dit betreft een tijdelijke subsidieregeling om getroffen MKB-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen. Wellicht kun jij hier gebruik van maken en daarom vertellen wij je er graag meer over.

Eenmalige subsidie

Het betreft een eenmalige subsidie die je kunt gebruiken om je vaste lasten in de maanden juni tot en met september 2020 te betalen. Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden aan de regeling verbonden, waarvan een belangrijke al uit de naam van de regeling blijkt. Je moet namelijk een MKB-ondernemer zijn die op 15 maart 2020 in het Handelsregister ingeschreven stond, waarbij ook jouw SBI-code per die datum een belangrijke rol speelt. Alleen ondernemers met hoofd- of nevenactiviteiten in de vastgestelde SBI-codes komen namelijk voor subsidie in aanmerking. Op rvo.nl kun je jouw SBI-code invoeren, waarna je vanzelf leest of je in aanmerking zou kunnen komen voor de regeling. Ontving je subsidie onder de TOGS, dan voldoet jouw SBI-code zonder meer.

Dat zijn echter niet de enige voorwaarden. Jouw omzet moet met ten minste 30% zijn gedaald en je moet meer dan € 4.000 aan vaste lasten hebben. Je mag bovendien niet al op 31 december 2019 in de financiële moeilijkheden hebben verkeerd. Daarnaast moet de onderneming ten minste één vestiging hebben op een ander adres dan het privéadres van de ondernemer. Deze moet ook voorzien zijn van een eigen opgang of toegang. Deze eisen gelden overigens niet voor horeca- en ambulante ondernemingen. Voor een horecaondernemer is voldoende dat hij of zij tenminste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.

Omzetverlies

Hiervoor schreven wij al dat je een omzetverlies van ten minste 30% moet hebben geleden. Dit bereken je door het verschil tussen de omzet in de referentieperiode en de omzet in de subsidieperiode te bepalen. Deze moet je dan delen door de omzet in de referentieperiode. De omzet in de referentieperiode is de som van de omzet in het tweede kalenderkwartaal van 2019, gedeeld door 3, vermeerderd met de omzet in het derde kalenderkwartaal van 2019. De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt in hele procenten.

Er zijn uitzonderingen op de referentieperiode mogelijk voor bedrijven die in de loop van 2019, dan wel in de eerste twee maanden van 2020 werden ingeschreven. De omzet in de subsidieperiode is de som van de omzet in het tweede kalenderkwartaal van 2020, gedeeld door drie, vermeerderd met de omzet in het derde kalenderkwartaal van 2020 (dit is vanzelfsprekend een schatting). Voor de som van de omzet tellen subsidies verkregen met het oog op de bestrijding van de negatieve gevolgen van covid-19 niet mee.  

Vaste lasten

Je ontvangt de subsidie om, in een periode van weinig omzet, toch jouw vaste lasten te kunnen blijven voldoen. Het gaat dan om de overige bedrijfskosten. Variabele lasten tellen niet mee. De regeling werkt met een vast percentage per sector. Je hoeft de vaste lasten dus niet zelf te berekenen.

Hoogte subsidie

De maximale subsidie bedraagt € 50.000 voor de volledige periode. De berekening luidt als volgt: A x B x C x 0,5.

A = Omzet in de referentieperiode, uitgedrukt in euro’s

B = Omzetverlies, uitgedrukt in hele procenten

C = ratio tussen de vaste kosten en de omzet van een gemiddeld bedrijf, uitgedrukt in procenten. Dit is per sector bepaald op basis van gegevens van het CBS.

Het laatste gedeelte van de som, de factor 0,5, laat zien dat je altijd 50% zelf blijft dragen.

Is de uitkomst van de berekening minder dan € 1.000 dan bedraagt de subsidie € 1.000. Is de getroffen MKB-onderneming na 29 februari 2020 voor het eerst in het Handelsregister ingeschreven? Dan kan er ook aanspraak op € 1.000 worden gemaakt.

Aanvraagperiode

De subsidie kan vanaf 30 juni, 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17:00 uur worden aangevraagd. Dit gebeurt via een formulier op RVO.nl en hierop zal binnen acht weken worden beslist. Wanneer de subsidie wordt verleend, dan zal er een eenmalig voorschot van 80% worden uitgekeerd. De vaststelling van de subsidie dient vervolgens voor 1 april 2021 te worden aangevraagd. Houd er rekening mee dat je jouw administratie tot 10 jaar na de beschikking tot subsidievaststelling dient te bewaren. En dat je tot 5 jaar medewerking dient te verlenen aan evaluaties rondom doeltreffendheid en de effecten van de verleende subsidie.

Meer informatie?

Heb je na het lezen van deze update omtrent de coronamaatregelen meer informatie nodig? Of hulp bij jouw aanvraag? Wij helpen je graag verder bij de aanvraag voor deze en andere regelingen. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Geraadpleegde bron:

www.fiscount.nl

Meer weten? Vraag het Sandra!

Miss Yuki 2020
  • Accountancy
  • Sparringspartner
  • Fiscaliteiten
Afspraak maken met Sandra

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!