nieuws

Update maatregelen coronacrisis

In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijke updates inzake de maatregelen omtrent de coronacrisis. De maatregelen van de overheid met betrekking tot de coronacrisis zijn inmiddels opengesteld. Maar ook de eerste wijzigingen zijn inmiddels al weer doorgevoerd. Kortom, tijd om jou weer eens middels een update bij te ‘praten’ over de actuele stand van zaken.

Liever het artikel in pdf? Klik dan hier

1.      Update van de NOW-regeling

De update van de belangrijkste maatregelen omtrent de coronacrisis begint met de zogenaamde NOW regeling. De nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)’ is nu ruim een week opengesteld. De eerste aanvragen zijn ingediend en de eerste voorschotten worden al uitbetaald. Maar er zijn ook vragen over de toepassing van de regeling en inmiddels is de regeling ook al weer op diverse punten gewijzigd. Daarom volgen hierna de belangrijkste zaken met betrekking tot deze steunmaatregel.

Let op: Goede voorbereiding subsidieaanvraag NOW cruciaal!

Zoals bekend heeft de werkgever de inspanningsverplichting om de lonen zoals gebruikelijk door te betalen. Valt de loonsom in de aangevraagde periode achteraf toch lager uit dan de loonsom van januari 2020, dan heeft dit invloed op de hoogte van de subsidie en moet er wellicht subsidie worden terugbetaald. Dit geldt ook indien achteraf blijkt dat de opgegeven omzetdaling afwijkt van de daadwerkelijke omzet. Er kunnen situaties optreden waarbij de verkregen subsidie volledig dient te worden terug betaald. Heb je vragen of twijfels? Neem dan contact met ons op.

Vraag en antwoord “NOW regeling”

Ondernemers hebben ontzettend veel vragen omtrent de NOW regeling. Daarom hebben we de belangrijkste vragen inclusief antwoord gebundeld in één overzicht. Zit jouw vraag hier niet tussen, neem dan contact op!.

Indienen NOW-aanvraag

De aanvraag dien je in met het NOW-formulier. Let op! De aanvraag kan slechts éénmaal worden ingediend. Je hebt keuze uit 3 periodes. Maar let op: deze kun je achteraf niet meer te wijzigen. Kortom, kies bewust en zorgvuldig! Je hebt geen eHerkenning of andere authenticatie nodig, maar alleen jouw loonheffingennummer. Je dient voor elk loonheffingennummer een aparte aanvraag in. Let op: de omzetdaling dient te worden bepaald op concernniveau! Mocht er op de website van het UWV een storing optreden, bijvoorbeeld door het grote aantal aanvragen, dan kun je het later nog eens proberen. Een aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 kan worden ingediend tot en met 31 mei 2020. Het is best een lastige opgave om het formulier goed in te vullen. Daarom kun je ons machtigen om dit voor je te regelen. Neem in dat geval contact op met jouw relatiebeheerder.

Latere eindafrekening

Als het UWV jouw NOW-aanvraag positief beoordeelt, krijg je eerst een voorschot van 80% uitgekeerd. Daarna moet je binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW-subsidie is toegekend, de definitieve vaststelling van de compensatie aanvragen. Op dit moment is voor alle gevallen een accountantsverklaring vereist. Het UWV heeft voor het beoordelen van jouw aanvraag en de eindafrekening nu meer tijd gekregen, namelijk 52 weken in plaats van de eerder vastgestelde 22 weken. Bij de eindafrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling. Kortom, vraag bij de indiening niet te veel en niet te weinig. Schat zo zuiver mogelijk.

DGA-loon en NOW-aanvraag

De NOW-regeling neemt het loon voor de sociale verzekeringen uit tegenwoordige dienstbetrekking (SV-loon) als uitgangspunt voor het bepalen van de loonsom. Ben je directeur- grootaandeelhouder (dga) van jouw bv, dan is het maar zeer de vraag of jouw loon bij de NOW-aanvraag moet worden meegeteld voor de loonsom. Jouw (dga-)loon telt slechts mee als je verplicht verzekerd bent voor de sociale werknemersverzekeringswetten in Nederland. Aangezien dit in de meeste gevallen niet van toepassing is, zal jouw salaris hoogstwaarschijnlijk niet mee tellen. Het loon van vrijwillig verzekerden voor de genoemde wetten telt ook niet mee. Een vrijwillige verzekering voor jou als dga in de zin van de Ziektewet heeft voor jou geen zin, omdat jouw bv bij ziekte verplicht is om jouw loon door te betalen.

2.      Update TOGS-regeling / het Noodloket

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS, of kortweg: het Noodloket) staat open voor ondernemers die getroffen zijn door de beperkende Coronamaatregelen. Aan de hand van de codes voor de standaardbedrijfsindeling (SBI-codes) is een lijst met kwalificerende sectoren samengesteld. Daarbij lag de focus oorspronkelijk op ondernemers met omvangrijke vaste lasten die veroorzaakt werden door een fysieke vestiging of door fysieke productiemiddelen die los staan van de eigen woning en die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Daardoor vielen veel ondernemers buiten de boot voor deze regeling. Inmiddels is de toegang tot de regeling verder uitgebreid.

Noodloket voor nog meer ondernemers toegankelijk

Deze lijst met ondernemers is opnieuw uitgebreid. Naast de non-foodsector met ondernemers zoals winkeliers, komen nu ook (onder meer) kleine MKB-winkeliers in de food, de dienstverlening zoals taxibedrijven en praktijken voor tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen voor de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 in aanmerking. Maar ook zeil- en surfscholen en uitzendbureaus kunnen in beginsel gebruikmaken van het Noodloket. Check de lijst om te kijken of jouw bedrijf nu wel kwalificeert voor deze tegemoetkoming.

Noodloket ook uitgebreid voor ondernemers met bedrijf aan huis

Het Noodloket richtte zich oorspronkelijk op ondernemers met omvangrijke vaste lasten, die veroorzaakt worden door een fysieke vestiging of door fysieke productiemiddelen die los staan van de eigen woning en die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Als jouw bedrijfsactiviteiten aan huis of vanuit huis werden verricht, dan werd je eerder nog uitgesloten van deze regeling. Maar daar is nu ook verandering gekomen. Je kunt ook een beroep op het Noodloket doen als in of vanuit jouw woning significante bedrijvigheid plaatsvindt. Er geldt wel een extra voorwaarde. Je moet namelijk met een verklaring aannemelijk maken dat jouw bedrijfsactiviteiten een minimale omvang hebben. Door deze verruiming kun je bijvoorbeeld ook aanspraak maken op de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 als je een kapperszaak of schoonheidssalon aan huis hebt. Ook rijschoolhouders die vanuit huis hun onderneming drijven kunnen nu voor de regeling in aanmerking komen.

Meld verkeerde SBI-code

Denk je op basis van jouw hoofdactiviteit in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming op grond van het Noodloket, maar ben je onder de verkeerde SBI-code  geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel? In dat geval kun je dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO, die de regeling uitvoert. Die beoordeelt elk geval op redelijkheid en billijkheid of toetst de activiteiten aan de economische activiteit waarmee je staat ingeschreven in het Handelsregister.

Het Noodloket – wat valt onder de vaste lasten?

Het Noodloket stelt als voorwaarde dat er in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten zijn. Maar waar bestaan deze vaste lasten nu eigenlijk uit? De RVO heeft tot op heden ook geen overzicht van de lasten die wel en niet meetellen. Wel is aangegeven dat de geest van de regeling is dat het kosten moeten zijn die samenhangen met het pand. Denk hierbij aan elektriciteit, water, huur en belastingen, zoals afvalstoffenheffingen of wellicht ook met vervoersmiddelen. Andere lasten (zoals personeelslasten) of lasten die niet aan de genoemde periode toe te rekenen zijn, zullen naar verwachting niet meetellen.

3.      Continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Ben jij als zorgaanbieder niet direct betrokken bij de zorg voor coronapatiënten, maar lijd je wel omzetverlies door de coronacrisis? In dat geval kun je vanaf 1 mei 2020 ook een continuïteitsbijdrage krijgen van jouw zorgverzekeraar. Dat heeft koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt. Zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking zijn onder meer laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysio-, oefen- en ergotherapeuten, maar ook de wijkverpleging, het zittend ziekenvervoer en de zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen van de ondersteuning gebruikmaken. De regeling is niet bedoeld voor zorg en diensten die door of via opticiens worden verricht.

Continuïteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage is bedoeld om de vaste lasten zoals personeels- en huisvestingskosten te kunnen blijven betalen. De bijdrage wordt verleend over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 en kan bij voorschot worden uitbetaald. Het voorschot bedraagt per maand 70% van 1/12-deel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis, mits dat hoger is dan € 250. Het voorschot wordt verrekend met de later dit jaar door jou als zorgaanbieder ingediende declaraties voor zorgkosten. Daarnaast betalen de zorgverzekeraars de openstaande declaraties versneld aan jou uit.

Samenloop met het Noodloket

Om te voorkomen dat de continuïteitsbijdrage samenloopt met de tegemoetkoming op grond van het Noodloket, wordt er voor de toepassing van het Noodloket een extra verklaring van zorgondernemers gevraagd. Daaruit moet blijken in hoeverre hun omzetverlies en personeelskosten al worden vergoed via de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars.

4.      Ook eenvoudiger en sneller bijzonder uitstel voor andere belastingen

De versoepelde procedure voor verzoeken om bijzonder uitstel voor drie maanden is uitgebreid naar andere belastingsoorten en heffingen. Naast voor de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage ZW, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffing, kun je nu ook versoepeld bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor:

 • milieubelastingen (opslag duurzake energie (ODE), energie-, kolen- en afvalstoffenbelasting en belasting op leidingwater);
 • accijns (alcohol, tabak en minerale oliën);
 • verhuurderheffing;
 • assurantiebelasting;
 • kansspelbelasting;
 • verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

Je geeft voor elk van deze belastingen/heffingen afzonderlijk aan of je bijzonder uitstel van betaling wilt hebben wegens betalingsproblemen in verband met de coronacrisis.

Uitzondering

Dit geldt niet voor de vijf belastingen waarvoor het versoepelde uitstelbeleid eerst gold (inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage ZW, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting). Voor deze belastingen kun je in één keer tegelijk digitaal bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Heb je een aanslag van een van deze belastingen ontvangen, dan kun je voor alle vijf belastingen in één keer uitstel vragen. Je hoeft daarvoor dus niet eerst aanslagen voor alle vijf belastingen te hebben.

Langer uitstel ook versoepeld

Heb je een belastingschuld lager dan € 20.000? In dat geval kun je langer dan 3 maanden uitstel aanvragen onder de versoepelde voorwaarden. Je moet wel bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat jouw omzetcijfers of jouw bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Is jouw belastingschuld hoger dan € 20.000? Dan moet je aan de Belastingdienst een verklaring van een derde deskundige, zoals een belastingadviseur, accountant of brancheorganisatie, overleggen om langer dan 3 maanden uitstel te kunnen krijgen.

Geen melding betalingsonmacht meer nodig naast verzoek uitstel van betaling

Als je bijzonder uitstel van betaling aanvraagt voor de loonheffingen en/of omzetbelasting, moet je bij de Belastingdienst ook steeds een melding doen van betalingsonmacht. Dit om een beroep op jouw bestuurdersaansprakelijkheid te beperken. Sinds kort hoeft je dit niet meer te doen in het geval jij als bestuurder bijzonder uitstel van betaling aanvraagt voor de loonheffingen en/of omzetbelasting voor jouw B.V. of andere rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling wegens het coronavirus wordt dan namelijk ook als melding betalingsonmacht aangemerkt voor verzoeken in de komende perioden. Dit geldt ook op het moment dat jouw bv pas op basis van de naheffingsaanslag om uitstel van betaling verzoekt. Uiteraard moet jouw B.V. de loonheffingen en/of omzetbelasting niet kunnen betalen.

Voorbeeld ter verduidelijking

Stel jouw bv draagt de loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt jouw bv de naheffingsaanslag. Hiervoor doe je namens jouw bv een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Dit verzoek wordt dan als melding betalingsonmacht aangemerkt. De melding is niet alleen tijdig voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari.

Let op! Doe je een beroep op uitstel van betaling? Zorg wel dat je aangifte doet. Het doen van aangifte en het betalen van belastingen zijn twee verschillende dingen.

Kun je de btw terugvragen bij annuleringen?

Heb je met annuleringen te maken vanwege de beperkende maatregelen in het sociaal verkeer, denk aan sport- en andere evenementen? En heb je in dat geval de btw over de ticketverkoop al afgedragen? Dan heb je de volgende opties. Je betaalt het bedrag dat jouw klanten hebben betaald geheel of gedeeltelijk aan hen terug. Je kunt dan de btw over het terugbetaalde bedrag terugvragen. Betaal je niets terug aan jouw klanten? In dat geval moet je eerst vaststellen of de vergoeding een schadevergoeding is, of nog steeds een vergoeding voor het recht op een prestatie.

Is het bedrag dat jouw klanten hebben betaald een schadevergoeding, dan is deze onbelast. Heb je in dit geval de btw al afgedragen, dan kun je de afgedragen btw terugvragen. Staat tegenover de vergoeding nog steeds een recht op een prestatie, dan kun je de eventueel al afgedragen btw niet terugvragen. Of de betaling als een schadevergoeding moet worden aangemerkt, is niet altijd eenvoudig te bepalen. Neem in geval van twijfel contact met ons op.

Deblokkeren g-rekening

Heb je een bedrijf dat personeel uitzendt, uitleent of detacheert en maak je gebruik van een g-rekening? Je kunt de Belastingdienst verzoeken om deze g-rekeningen te deblokkeren. Bij deblokkering geeft de Belastingdienst onder normale omstandigheden alleen het overschot vrij, maar aan ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis, zoals de bouwondernemers en de uitzendbranche, worden nu tijdelijk ook bedragen vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing en btw.

Uitstel voor WBSO-mededeling

Heb je in 2019 gebruikgemaakt van de WBSO? In dat geval zou je voor 1 april jl. het aantal gerealiseerde S&O-uren moeten hebben opgegeven aan de RVO via het eLoket. Dit geldt ook voor de eventueel gemaakte kosten en uitgaven als je bij de eerste aanvraag niet voor het forfait hebt gekozen. De gerealiseerde gegevens over 2019 moeten ook worden doorgegeven als je wel een S&O-verklaring hebt, maar geen of minder S&O-uren hebt gerealiseerd dan vermeld in die verklaring. Het niet opgeven van de S&O-gegevens leidt tot een boete. Als dat door de Coronacrisis niet is gelukt, dan kan dit alsnog tot en met 15 juni 2020. De mededeling wordt dan niet als te laat aangemerkt en er wordt geen boete opgelegd.

WBSO- en NOW-regeling

De nieuwe NOW-regeling mag gecombineerd worden met de WBSO-regeling. Zo ontvang je vanuit de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten en met de WBSO een tegemoetkoming in de af te dragen loonheffing.

5.      Lagere premie BMKB-regeling

Heb je een Mkb-bedrijf met een gezond toekomstperspectief maar is jouw bedrijf in liquiditeitsproblemen gekomen door de Coronacrisis? In dat geval kun je tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Deze regeling is tijdelijk verder verruimd om financiering voor ondernemers toegankelijker te maken. De verruiming bestaat uit het verlagen van het premiepercentage van 3,9% naar 2%. Daarnaast wordt het budget verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard. Ook kunnen non-bancaire financiers zich nu accrediteren om hun klanten te financieren met een BMKB-krediet. Wil je financiering hebben met gebruikmaking van de BMKB? Neem contact op met jouw bank of met ons.

Breng duidelijk jouw liquiditeitsbehoefte in beeld!

De precieze impact van de Coronacrisis is moeilijk in te schatten. Toch is het belangrijk en noodzakelijk dat je een realistische inschatting maakt van de liquiditeitsbehoefte. Je kunt jouw relatiebeheerder vragen om jou daarbij te helpen. Zo kun je samen de komende 6 tot 9 maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij zetten. Het is verstandig om dit vanuit meerdere scenario’s te doen, met als basis een worse case scenario, waarbij je rekening houdt met de beschikbare fiscaal-economische steunmaatregelen van de overheid en banken. Houd daarbij onder meer rekening met:

 • de verwachte omzet terugval;
  • de verwachte ontvangsten van debiteuren, waarbij de geldende betaaltermijn hier niet meer leidend is, omdat veel klanten zich in dezelfde situatie bevinden;
  • de afbouw van variabele kosten (personeel/inkoop/brandstof etc.);
  • de doorlopende uitgaven voor vaste kosten (personeel/huisvesting etc.);
  • de verwachte uitgaven aan crediteuren rekening houdend met de afbouw van variabele kosten en de doorlopende uitgaven voor externe vaste kosten
  • uitstel/afstel van investeringen;
  • uitstel van aflossingen en de rente op leningen;
  • de tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling;
  • het uitstel van betaling voor de loon-, omzet-, vennootschaps- en inkomstenbelasting en overige belastingen/heffingen;
  • de tijdelijke ondersteuning inkomen zelfstandigen (TOZO)
  • ondersteuning uit de TOGS-regeling/ het Noodloket;
  • de verruiming BMKB-financiering en/of andere verruimde financieringsregeling;
  • de overbruggingsfinanciering van banken (rekening courant/factoring)

Het is noodzakelijk om de liquiditeitsontwikkeling op periodieke dag- c.q. weekbasis te monitoren, zodat je nieuwe knelpunten snel inzichtelijk hebt en ook daar op kunt anticiperen.

Specifiek krediet voor innovatieve bedrijven

Ben je een start-up of scale-up of heb je een ander innovatief bedrijf en ben je getroffen door de coronacrisis? Dan komt er ook voor jouw bedrijf waarschijnlijk eind april een specifieke kredietmogelijkheid beschikbaar. Omdat je mogelijk vaak geen bankrelatie hebt, wordt de nieuwe kredietmogelijkheid verstrekt door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Het kabinet stelt € 100 miljoen ter beschikking voor deze kredietmogelijkheid.

Verdere verruiming GO-regeling

Ook het budget van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO-regeling) wordt verder verruimd van € 1,5 miljard naar € 10 miljard. Daarnaast is het garantiepercentage verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en naar 90% voor het MKB, mits zij getroffen zijn door de Coronacrisis.

Nieuwe extra garantieregeling voor leverancierskredieten op komst

Veel ondernemers in de detailhandel dreigen problemen te krijgen met de bevoorrading, omdat kredietverzekeraars hun kredietlimieten beëindigen of verlagen vanwege de Coronacrisis. Nieuwe aanvragen worden daarom vaak afgewezen. Daarom wordt er nu gewerkt aan een nieuwe garantieregeling voor leverancierskredieten. De nieuwe garantieregeling moet de kredietverzekeraars voldoende zekerheid bieden dat de kredieten worden terugbetaald. Het kabinet gaat daartoe de overeenkomsten van leveranciers voor naar schatting € 12 miljard herverzekeren. Als de garantieregeling klaar is, moet de Europese Commissie eerst toestemming geven voordat de regeling in werking kan treden. De regeling mag namelijk geen verboden staatssteun zijn.

6.      Verlenging tijdelijke verhuur woonruimte tijdens coronacrisis

Je kunt woonruimte tijdelijk verhuren. Zelfstandige woonruimte mag je voor een periode van maximaal twee jaar verhuren en onzelfstandige woonruimte, zoals bij kamerverhuur, voor een periode van maximaal vijf jaar. Daar zijn strikte spelregels aan verbonden. Zo moet je maximaal drie maanden en minimaal één maand vóórdat de tijdelijke huurovereenkomst eindigt, de huurder hierover schriftelijk informeren. Stuur je deze schriftelijke kennisgeving niet of niet op tijd uit, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst verlengd en omgezet naar een reguliere huurovereenkomst (met huur(prijs)bescherming) voor onbepaalde tijd.

Spoedmaatregel maakt verlenging mogelijk

Op dit moment is het niet mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen voor een korte periode, het is enkel mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen tot een contract voor onbepaalde tijd. Maar je kunt of wilt allicht jouw pand niet voor onbepaalde tijd verhuren. Daarom kan de huidige wet voor jou de reden zijn om het contract op te zeggen. Voor de huurder is het nu moeilijk om een andere woning te vinden en voor jou is het nu ook een lastige tijd om een nieuwe huurder te vinden.

Daarom is het spoedwetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Tijdelijke huurcontracten kunnen straks voor een tijdelijke periode verlengd worden gedurende de Coronacrisis. Deze wet geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Je kunt deze huurcontracten eenmalig verlengen met maximaal drie maanden en tot uiterlijk 1 september 2020. Indien de Coronacrisis langer duurt, is het mogelijk om deze spoedmaatregel te verlengen.

Uitstel bij betalingsproblemen hypotheeklasten

Hoewel de meeste steunmaatregelen zijn getroffen voor ondernemers en werkgevers, worden ook particulieren met betalingsproblemen hier en daar tegemoet gekomen. Heb je problemen met het tijdig betalen van de hypotheeklasten? Neem dan contact op met jouw bank. Banken hebben toegezegd om bij de concrete situatie passende oplossingen aan te bieden. Sommige grote banken bieden drie maanden uitstel aan als de betaalproblemen door de Coronacrisis worden veroorzaakt. Je hoeft dan ook geen (extra) kosten of vertragingsrente te betalen. Ook het gedeeltelijk betalen van hypotheeklasten behoort soms tot de mogelijkheden. Uiteraard moet je de achterstallige betalingen later wel inhalen.

Uitstel bij betalingsproblemen zakelijke leningen

Ook voor zakelijke leningen kan uitstel van betaling worden aangevraagd. Hierbij is het goed om te weten of de looptijd wordt verlengd of dat bijvoorbeeld de aflossing straks ineens opeisbaar is. Banken gaan echter verschillend mee om. Neem daarom contact op met jouw bank om te vragen wat de mogelijkheden zijn.

Ondersteuning

De materie is complex en sommige maatregelen zullen ook op elkaar inwerken. Heb je vragen of hulp of ondersteuning nodig, neem dan contact met ons op. Vaker een update ontvangen inzake de genomen maatregelen omtrent de coronacrisis? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Geraadpleegde bronnen:

www.fiscount.nl

www.rijksoverheid.nl

Meer weten? Vraag het Sandra!

Miss Yuki 2020
 • Accountancy
 • Sparringspartner
 • Fiscaliteiten
Afspraak maken met Sandra

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Weten wat Rikst kan betekenen voor jouw bedrijf?

Bel ons 088 - 520 60 00
Sandra Mallee – Robben AA, Miss Yuki 2020

Haal Rikst aan boord!