Nieuws

Vraag en antwoord NOW regeling

Update

6 juni 2020 - Op 20 mei 2020 is het noodpakket banen en economie aan de Tweede Kamer aangekondigd. Veel van de maatregelen uit het eerste noodpakket worden in het tweede noodpakket verlengd. Wel worden een aantal voorwaarden aangepast, zo ook in de NOW regeling. Ook omtrent de NOW 2.0 hebben wij de belangrijkste vragen voorzien van antwoord en dit samengebundeld in één artikel. Deze kun je hier vinden.

Wij hebben veelgestelde vragen inzake de NOW regeling voorzien van antwoorden en in dit artikel samen gebundeld. Er zijn namelijk ontzettend veel vragen omtrent de nieuwe regelingen rondom de coronacrisis. De antwoorden zijn ingegeven door de kennis per 9 april 2020. De regelingen worden voortdurend bijgesteld en daarom is het belangrijk dat je alert blijft op wijzigingen. Deze zullen wij vanzelfsprekend zoveel mogelijk delen, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrieven.

Vraag en antwoord NOW regeling: Liever het artikel in pdf? Klik dan hier

Hieronder volgt een opsomming van veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de NOW regeling

Kun je gebruikmaken van de NOW bij andere vormen dan bedrijfseconomisch ontslag via het UWV?

Ja, dat kan. De NOW-regeling maakt het werkgevers uiterst onaantrekkelijk om een ontslagaanvraag bij het UWV in te dienen, maar rept met geen woord over andere vormen van ontslag, bijvoorbeeld ontslag in de proeftijd of ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Het feit dat hiermee de loonsom over bijvoorbeeld de periode maart t/m mei 2020 onder de loonsom van peilmaand januari 2020 of november 2019 zakt, heeft uiteraard wel invloed op de definitief te ontvangen subsidie

Hoe moet worden omgegaan met oproepkrachten?

Een oproepkracht heeft in de basis geen vast aantal uren. Dit verandert als:

  • er sprake is van een min-max overeenkomst (minimale garantie-uren); of
  • een geaccepteerde vaste arbeidsomvang in het kader van de Wab; of
  • in het geval van een oproepkracht die langer dan 26 weken in dienst is en er geen verlengde loonuitsluiting mogelijk is.

Heeft een oproepkracht geen rechten opgebouwd, dan worden werkgevers opgeroepen om uit coulance overwegingen toch het loon door te betalen. Sluit hiervoor zoveel mogelijk aan bij het loon van peilmaand januari 2020 of november 2019, omdat het meerdere niet voor vergoeding in aanmerking komt. Leg goed vast dat een en ander coulance-halve plaatsvindt en met het oog op de NOW-regeling. Verleng géén contracten en betaal niet door als de maximale keten is bereikt, indien je niet wilt dat er een vast contract tot stand komt.

Oproepkrachten die wel recht hebben op loondoorbetaling, maar waarbij geen garantie-uren gelden, zouden moeten worden verloond conform het gemiddelde van de afgelopen 3 maanden of, indien dit meer representatief is, de afgelopen 12 maanden. Als de loonsom van de peilmaand hoger is, dan kan dit coulance-halve worden uitbetaald.

Let op: Hierbij is geen rekening gehouden met de voorschriften uit een van toepassing zijnde cao.

Kun je gebruikmaken van de NOW-regeling als er recent een overgang van onderneming of wijziging van de rechtsvorm heeft plaatsgevonden?

Nee, helaas zal op dat moment de ondernemer tussen wal en schip vallen. De omzet uit 2019 is namelijk niet aan de huidige onderneming toe te rekenen, zodat zich geen omzetdaling ten opzichte van 2019 zal hebben voorgedaan. Daarnaast zal deze onderneming mogelijk nog geen SV-loonsom over januari 2020 hebben. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit op 9 april 2020 bevestigd. Dat je arbeidsrechtelijk alle rechten en verplichtingen ten aanzien van de werknemers één-op-één hebt overgenomen, doet daar niets aan af.

Hoe wordt het inkomen van personeel dat in dienst is getreden per februari of maart 2020 meegenomen?

Dat wordt helaas niet meegenomen. Leidend is de loonsom in januari 2020, of - als dit er niet is - november 2019. Is er per februari 2020 afscheid genomen van een collega en is deze collega per maart 2020 ook weer direct vervangen, dan is er - bij een gelijk salaris - per saldo geen wijziging in de loonsom en is er niets aan de hand.

Wat gebeurt er met de subsidie als de loonsom in maart tot en met mei lager is dan in januari?

De subsidie wordt dan lager vastgesteld. De verlaging van de subsidie is het bedrag dat de loonsom lager is uitgevallen, verhoogd met 30% (opslag voor werkgeverslasten) en vermenigvuldigd met 90% (het percentage dat de overheid maximaal vergoedt). Let op: het percentage van de omzetdaling wordt niet meegenomen in de berekening van de vermindering. Dat bekent bijvoorbeeld dat als de omzet met 60% daalt maar de loonsom ook met 60% daalt, er geen recht is op subsidie. De overgebleven loonkosten kunnen dan betaald worden uit de overgebleven omzet.

Wat gebeurt er met de subsidie als de loonsom in maart t/m mei hoger is dan in januari?

De subsidie wordt dan niet hoger.

Kan ik als directeur-grootaandeelhouder aanspraak maken op de NOW regeling?

Het loon van directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) komt inderdaad alleen in aanmerking voor de NOW als de werkgever over dat loon premies afdraagt voor de werknemersverzekeringen. De werkgever dient deze premies af te dragen las het gaat om een werknemer die, op grond van de wet- en regelgeving, verplicht verzekerd is voor de WW, ZW, en / of WIA. De meeste DGA’s zijn niet verplicht verzekerd, hebben daarom geen SV-loon, en komen dus niet in aanmerking voor de NOW.

Wanneer is er sprake van zeggenschap van de DGA t.b.v. TOZO en hoe om te gaan bij partners?

Er zal sprake zijn van zeggenschap, zodra de DGA alleen of samen met eventuele in de andere bv werkzame personen, meer dan 50% van de aandelen heeft. Hebben twee echtgenoten c.q. samenwonende partners samen voldoende zeggenschap en onvoldoende inkomsten, dan is het niet nodig dat er twee aanvragen worden ingediend. Per huishouden wordt er namelijk maar één keer een uitkering verstrekt (tot maximaal € 1.500 per maand voor een maximum van drie maanden). Wel zullen beide partners voor de aanvraag moeten tekenen. Hoe dit precies in het vat wordt gegoten, is per gemeente verschillend. Heeft één van beide partners nog (enige) inkomsten, dan zal het inkomen van de partner die het meest verdient buiten beschouwing blijven. Laat dan de partner met het minste inkomen de aanvraag doen.

Kan een aanvraag werktijdverkorting worden ingetrokken en later alsnog NOW-subsidie worden   aangevraagd?

Nee, een aanvraag die is ingediend onder de regeling van de werktijdverkorting (wtv) en waarop nog geen beslissing was gevolgd, wordt geacht een aanvraag onder de NOW-regeling te zijn. Dit kan maar één keer per loonheffingennummer, dus de aanvraag intrekken en opnieuw indienen is geen optie. Wel zal in deze gevallen het UWV om aanvullende gegevens vragen die binnen 4 weken moeten worden aangeleverd. Het betreft dan onder meer de verwachte omzetdaling in de aaneengesloten periode van drie kalendermaanden die tot uitgangspunt voor de omzetdaling mag worden aangehouden. Deze keuze is eenmalig en kan niet nog eens worden aangepast.

Wanneer verschillende bv’s binnen één groep een NOW-aanvraag indienen, maar vervolgens één van deze bv’s ontslag om bedrijfseconomische redenen bij het UWV aanvraagt, heeft dit dan effect op de hele groep?

Per loonheffingennummer en dus per bv, dient de NOW-subsidie te worden aangevraagd. De omzetdaling en de aaneengesloten periode van drie kalendermaanden worden op groepsniveau bepaald. De loonsom en daarmee ook de daling van de loonsom, worden per loonheffingennummer bezien. De ‘boete’ van 1,5 maal het loon die in mindering wordt gebracht op de definitieve subsidie, raakt daarmee enkel de bv die het ontslag heeft aangevraagd bij het UWV. Daarbij is overigens niet bepalend of de ontslagaanvraag wordt toe- of afgewezen.

Kun je nog eens aangeven waarom het niet altijd verstandig is het NOW-voorschot zo snel mogelijk aan te vragen?

Bij de aanvraag van het voorschot moet je de zogenaamde meetperiode vaststellen, waarover je de omzetdaling gaat inschatten. Dat voorschot moet je uiterlijk 31 mei a.s. aanvragen. Bij de definitieve aanvraag moet je de werkelijke omzetdaling over de bij de voorschot-aanvraag gekozen meetperiode na-calculeren. Als dan blijkt dat de keuze voor een andere meetperiode tot een hogere omzetdaling had geleid, kun je die keuze niet meer herzien. Daarom, als de omzetdaling in maart en april relatief beperkt is en je de liquiditeiten nog even kan missen, wacht dan even met de aanvraag van het voorschot. Eind mei heb je zeer waarschijnlijk een beter inzicht om de keuze van de meetperiode op te baseren.

Moet een loonbetaling tijdens zwangerschap waarvoor het UWV een bedrag vergoed aan de werkgever in zoverre bij de definitieve vaststelling ook worden gecorrigeerd voor de NOW-regeling?

Ja, aangezien dit loon kwalificeert als loon uit tegenwoordige arbeid en daarop de witte tabel wordt toegepast. Dat geldt zowel voor de wettelijke 16 weken-periode (vergoeding vanuit de Wazo) als voor de eventuele periode daarvoor en daarna (vergoeding vanuit de Ziektewet).

Als de vorige vraag, maar nu betreft het loondoorbetaling in januari van zieke werknemers voor wie een uitkering komt van een private verzuimverzekering.

Deze uitkering hoef je voor de berekening van de NOW-regeling niet in mindering te brengen, omdat deze niet door het UWV is vergoed.

Bij de aanvraag van het NOW-voorschot vergis jij je in het opgegeven rekeningnummer. Kan dit worden hersteld?

In beginsel niet. In artikel 8, zesde lid is aangegeven dat in een enkel specifiek geval (werkgevers die op datum inwerkingtreding van de NOW-regeling een aanvraag werktijdverkorting hadden lopen) de aanvraag binnen vier weken mag worden aangevuld met de in het vierde lid gevraagde gegevens. Daartoe behoren o.a. de meetperiode en het bankrekeningnummer. Andere dan de daar genoemde werkgevers mogen dat dus niet. Niet zeker is of deze soep zo heet gegeten wordt, maar neem het zekere voor het onzekere. Je mag de aanvraag maar eenmaal doen, maak dus – bij voorkeur! – geen vergissingen en zorg dat je alle benodigde gegevens bij de hand hebt.

Hoe moet ik de omzet aan het referentiejaar 2019 en aan de gekozen meetperiode in 2020 toerekenen? Op datum facturatie of anders?

Je moet de omzet materieel aan de betreffende periode toerekenen. Dat kan anders zijn dan in de aangiften omzetbelasting is verwerkt. Voorbeeld 1: een ondernemer verkoopt enkel zijn uren en factureert steeds per maand achteraf. Dan moet je dus niet aansluiten bij de omzet volgens de aangiften OB, maar de in de betreffende maanden gewerkte uren nemen. Je kunt ook wel aansluiten bij de aangiften OB, maar dan moet je ook de mutaties in de balansposten ‘vooruit gefactureerde’ dan wel ‘nog te factureren omzet’ meenemen. Voorbeeld 2: een makelaar factureert doorgaans pas bij juridische levering van de woning. Zijn dienst is echter al eerder verricht namelijk als de koopovereenkomst is getekend. Hier kan de aldus voor de NOW-regeling toegerekende omzet aanzienlijk afwijken van de gefactureerde omzet.

Moet ik bij het toerekenen van de omzet in 2019 en 2020 voor de NOW-regeling ook rekening houden met de mutaties in onderhanden werk?

Neen. Je hoeft alleen rekening te houden met de mutaties in onderhanden projecten. Daar zijn namelijk derden bij betrokken. Onderhanden werk ziet op een mutatie in de voorraad en dat heeft nog geen invloed op de omzet. Voorbeeld: een projectontwikkelaar bouwt 10 woningen, waarvan er al 6 zijn verkocht. Voor die 6 verkochte woningen moet hij/zij een mutatie OHP meenemen, voor de 4 nog niet verkochte een mutatie OHW. Alleen de mutatie in OHP is voor de NOW-regeling relevant.

Hoe bepaal ik de referentieomzet in 2019 bij een gebroken boekjaar?

Ook dan neem je 25% van de omzet over het kalenderjaar 2019.

Mijn urenomzet blijft redelijk op peil. Ik factureer deze uit, de daling is maar 10%. Maar mijn cliënten betalen zo slecht dat ik uiteindelijk ook nog 20% van deze facturen als oninbaar moet afboeken. Krijg ik nu alsnog een NOW-tegemoetkoming?

Je moet uiterlijk op 31 mei a.s. een voorschot aanvragen. Als je dat niet hebt gedaan, vervalt het recht op tegemoetkoming. Verder wordt uitgegaan van de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Als de omzet is gefactureerd maar deels niet wordt betaald, wordt deze wel als gerealiseerd beschouwd. Voor zover al is gecrediteerd, zal dit wel in de berekening mogen worden meegenomen.

Tot een concern behoren meerdere werkmaatschappijen. Voor een werkmaatschappij is een andere meetperiode voordeliger dan voor de rest van het concern. Mag ik dan voor die werkmaatschappij een andere meetperiode nemen?

Nee, voor een groep moet je zowel de meetperiode als de omzetdaling voor de hele groep op dezelfde wijze inschatten respectievelijk vaststellen. De NOW-subsidie moet je per loonheffingennummer apart aanvragen. Daarbij moet je dus bij elke aanvraag dezelfde meetperiode en gemiddelde omzetdaling hanteren.

Maken aanvullende kosten (zoals pensioenpremies, vakantiegeld) onderdeel uit van de loonsom?

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Een individuele berekening daarvan is niet mogelijk voor de NOW. UWV hanteert voor alle werkgevers een zelfde opslag van 30% bovenop de loonsom.

Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij het bepalen van de hoogte van de loonsom?

Ja. Een onregelmatigheidstoeslag maakt onderdeel uit van het sociale verzekeringsloon dat wordt gebruikt om de loonsom te bepalen.

Wat valt er allemaal onder omzet?

Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht.
Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting.
Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.
Ontvang je andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Worden de (cao) loonsverhogingen ook meegewogen?

Het antwoord is nee. Bij het vaststellen van de loonsombepaling is geprobeerd zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de actuele loonkosten van een onderneming door het referte-niveau te kiezen zo dicht mogelijk bij de huidige periode, maar voordat dat de effecten van de Corona-crisis zichtbaar waren. Dat is januari 2020. Deze systematiek houdt in dat geen rekening kan worden gehouden met eventuele cao-loonsverhogingen.

Kan ik dividend uitkeren terwijl ik aanspraak heb gemaakt op de subsidies van de overheid?

Volgens Minister Koolmees past het uitkeren van dividenden of bonussen tijdens een periode waarin tevens een beroep op subsidie van de overheid wordt gedaan, niet bij elkaar. Tegelijkertijd is er niet voor gekozen deze voorwaarde expliciet in de regeling te stellen. Het controleren of dividenden of bonussen binnen een onderneming zijn uitgekeerd in 2020, zou de regeling minder eenvoudig maken en voor de uitvoering en controle op naleving ingewikkelder.

Hoe zit het met seizoenbedrijven? Wordt hiermee rekening gehouden?

De NOW is een generieke maatregel die niet specifiek is toegesneden op bijzondere omstandigheden als seizoenswerk. Voor een dergelijke generieke maatregel is gekozen om snelle invoering mogelijk te maken. En om de regeling voor een ieder zo eenvoudig mogelijk te houden. De NOW is bedoeld voor een zeer groot aantal ondernemers. Dit aantal kent een grote diversiteit in soorten, samenstellingen en sectoren van bedrijven. Deze elementen maken dat er niet altijd ruimte is om rekening te houden met bedrijfsspecifieke kenmerken. Of om gedetailleerde voorwaarden te stellen.

Kabinetsbreed zal bekeken worden of aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn voor bedrijven die hun omzet in een beperkt deel van het jaar realiseren. Dit zouden dan maatregelen moeten zijn buiten de NOW om. Dit omdat de NOW, zoals aangegeven, niet is toegesneden op specifieke situaties die meer maatwerk vereisen.

Tot slot

Het is als ondernemer ontzettend lastig om constant op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen omtrent de steunmaatregelen. Daarom hebben wij ook een artikel geschreven waarin een update wordt gegeven van de belangrijkste steunmaatregelen rondom de coronacrisis. Wil je constant op de hoogte gehouden worden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Heb je na het lezen van dit artikel nog steeds een vraag? Of is er onduidelijkheid of heb je twijfels bij het aanvragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!

Geraadpleegde bronnen:

www.fiscount.nl

www.rijksoverheid.nl

Meer weten? Vraag het Sandra!

Miss Yuki 2020
  • Accountancy
  • Sparringspartner
  • Fiscaliteiten
Afspraak maken met Sandra

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!